månadsarkiv: april 2017

Möte med IP-Only

Styrelsen har nu bokat ett möte med IP-Only den 8:e Maj för att diskutera fiberutbyggnad i Kättilsmåla område. En punkt som styrelsen vill diskutera på det mötet är förstås tidplanen där IP-Only i avtalen endast lovar anslutning inom 24 månader. Här vill styrelsen gärna se att IP-Only förbinder sig till en tydligare och snabbare tidplan samt även klargör tidplanen för hela området.  Då avtalen som IP-Only hittills skickat ut är giltiga till 15:e Maj så är det inga problem att avvakta mötet den 8:e innan ni tar ställning till de avtal som ni fått hemskickade.

Uppdatering 8/5
Styrelsen har nu haft ett givande möte  med representanter från IP-Only, där IP-Only åter bekräftade att dom delar föreningens målsättning att anlägga fibernät i hela området – inte bara i tätorten. Avsikten är att hantera hela området som ett projekt där alla ansluts på samma villkor och till samma pris. Det som kvarstår är mer detaljerad information från Kraftringen angående den kanalisation som dom lagt ned i samband med anläggandet av jordkabel i området. Styrelsen kommer ombesörja detta omgående och vidarebefordra informationen till IP-Only som därefter kan göra en kalkyl för hela området och skicka ut nya avtal till alla boende i området inom ett par veckor – max en månad.
Styrelsens rekommendation till er som inte ännu tecknat avtal med IP-Only är därför att avvakta dessa reviderade avtal.
När dessa nya avtal är utskickade så kommer styrelsen bjuda in till ett informationsmöte för alla boende där IP-Only deltar för att informera mer om projektet och svara på frågor.

/Styrelsen

Status fiberutbyggnad

På tisdagens (11/4) möte så informerade kommunen att en mer ambitiös målsättning har fastlagts, där 95% av kommunens invånare skall ha tillgång till bredband på minst 100Mbit/s år 2020 och alla (100%) skall ha möjlighet till det senast år 2025.

Kommunens aktör för fibernät – Affärsverken – har inte resurser att ombesörja detta på egen hand och därför har kommunen initierat samtal med privata aktörer – IP-Only, Telia och Bredbandsbolaget – med målsättningen att dela upp de områden i kommunen som fortfarande inte har fiberanslutning mellan de fyra aktörerna för att säkerställa att de nya målen uppnås. Förhoppningen är att avtal om detta kan nås under Maj månad, men i dagsläget kan inga konkreta löften ges.

De privata aktörerna har dock redan nu påbörjat en offensiv marknadsföring på de mindre tätorterna runt om i landet och så även i Kättilsmåla. Därför så var kommunens rekommendation att, ifall vi inte vill avvakta till dess att dom kan ge klara besked om hur diskussionen med de privata aktörerna fallit ut, vi agerar solidariskt och koordinerat för att få en enda aktör att ta ansvar för hela Kättilsmåla område och undvika att olika fastighetsägare tecknar sig för olika leverantörer med risk för att hamna i ett dödläge där ingen aktör når tillräckligt med anslutningsgrad för att kunna påbörja projektet.

Då IP-Only är den enda aktören som varit ute i byn och erbjudit fiber, så har styrelsen beslutat att i första hand försöka avtala med dom att ta ett helhetsansvar för föreningens hela geografiska område, dvs Kättilsmåla med omnejd.
Styrelsen var därför redan i onsdags 12/4 i kontakt med IP-Only angående detta och IP-Only har bekräftat att dom kan ta ansvar för att bygga ut fiber i hela området – inte bara tätorten. Dock kommer detta att ske etappvis där utbyggnaden påbörjas i tätorten och kringliggande fastigheter för att sedan utökas stegvis. Tidplanen är samma som kommunen fastställt, dvs att utbyggnaden i hela området skall vara klar senast 2020. Här är styrelsens ambition att bistå IP-Only och underlätta så mycket som möjligt för att snabba upp utbyggnaden i kringområdet.

Styrelsen har redan sammanställt informations- och projekteringsunderlag och översänt detta till IP-Only och kommit överens om ett första möte snarast efter påsk för att påbörja projekteringen. Efter det mötet kommer vi gå ut med mer detaljerad information om hur IP-Only avser gå vidare.

Sammanfattningsvis så är styrelsens rekommendation till de som inte tecknat något avtal ännu, att ni inte tecknar för någon annan leverantör utan avvaktar till dess att IP-Only skickar ut avtal.

/Styrelsen