Inbjudan till Kättilsmåla Fiber årsmöte 2015

Kättilsmåla fiberförening bjuder in till årsmöte
söndagen den 19 april kl 14:00-16:00 i gymnastiksalen i Kättilsmåla skola.

Agenda

 • Informativ del
 • Administrativ del
 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  2. godkännande av röstlängden
  3. val av två justeringsmän
  4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  5. fastställande av dagordningen
  6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
  7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
  8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
  10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  11.val av styrelseordförande

12.val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
15.1 Beslut om samförläggning.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kättilsmåla Fiber

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *