månadsarkiv: april 2015

Inbjudan till informationsmöte för väghållare & markägare

Under 2015 så kommer Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening påbörja anläggandet av ett fibernät i Kättilsmåla med omnejd. Anläggningsarbetet kommer till att börja med ske i samförläggning med EON och Kraftringen med början under våren och därefter i egen regi via upphandlad entreprenör.

Som ledningsägare så behöver föreningen teckna markupplåtelseavtal med alla markägare och väghållare som berörs av projektet. Vi vill därför inbjuda Er som markägare, enskild väghållare eller företrädare för berörda vägföreningar till

Informationsmöte för väghållare
Söndag 19/4 kl 16:00 i gymnastiksalen, Kättilsmåla skola

Mötet kommer hållas direkt efter föreningens årsmöte som börjar kl 14:00. Syftet med mötet är att informera om projektet och var kanalisationen planeras, för att ge möjlighet till att ställa frågor och göra eventuella justeringar i planen. Efter mötet är ambitionen att dragningen av fiberkanalisationen skall vara klarlagd och vi kommer då skicka ut markupplåtelseavtal till er för respektive sträcka. Inför mötet vill vi gärna att ni tittar på avtalet som finns att ladda hem från vår hemsida så att även eventuella frågor rörande avtalet kan klargöras under mötet.
Länk till avtal:
väghållaravtal

Om ni inte har möjlighet att närvara på mötet men ändå har frågor och synpunkter på kanalisation eller avtal så får ni gärna kontakta någon i styrelsen innan mötet – kontaktuppgifter finner ni på hemsidan https://www.kattilsmalafiber.se

 

Väl mött och med vänlig hälsning,

Styrelsen
Kättilsmåla Fiber

Inbjudan till Kättilsmåla Fiber årsmöte 2015

Kättilsmåla fiberförening bjuder in till årsmöte
söndagen den 19 april kl 14:00-16:00 i gymnastiksalen i Kättilsmåla skola.

Agenda

 • Informativ del
 • Administrativ del
 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  2. godkännande av röstlängden
  3. val av två justeringsmän
  4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  5. fastställande av dagordningen
  6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
  7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
  8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
  10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  11.val av styrelseordförande

12.val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
15.1 Beslut om samförläggning.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Kättilsmåla Fiber