Årsstämma 2022

Måndagen den 25/4 klocka 18:00 så kommer Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening att hålla en sista årsstämma för att fastställa slutredovisningen inför avslut av föreningen.

Stämman kommer hållas i Kättilsmåla Bygdegård och allt material inför stämman – agenda, slutredovisning, revisionsberättelse osv. kommer göras tillgängligt här på hemsidan.

Efter årsstämman så kommer föreningen upphöra och likvidatorn kommer ombesörja att resterande likvida medel fördelas jämt mellan föreningens medlemmar i relation till antal fastigheter som är registrerade.
De medlemmar som ännu inte meddelat sina kontouppgifter rekommenderas att göra detta till likvidatorn omgående för att möjliggöra utbetalning. Adressuppgifterna finns i tidigare inlägg här på hemsidan.

Föreningens hemsida och epost kommer finnas kvar till och med 31/7 2022 och därefter kommer dessa tjänster att stängas ned.

Föreningen i likvidation

I enlighet med stämmobeslut så är Kättilsmåla Fiber ek. förening i likvidation per 2021-08-01.

Styrelsen är därmed upplöst och tidigare styrelsemedlemmar företräder inte längre föreningen.
All kommunikation med föreningen skall därför fortsättningsvis ske mot utsedd likvidator på följande adress:

Kättilsmåla Fiber
Att: Eva-Lena Sundahl
c/o LR Ekonomi i Karlskrona AB
Kolonivägen 65
371 54 Karlskrona

Årsstämma 2021

Tisdagen den 22/6 klocka 18:00 så kommer Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening att hålla årsstämma i Kättilsmåla Bygdegård.

Allt material inför stämman – dagordning inklusive styrelsens förslag för de beslut och val som skall göras, årsredovisning, revisionsberättelse samt en uppgiftsblankett – finns tillgängligt nedan.

Notera att på grund av gällande restriktioner så är antalet tillgängliga platser högst begränsat.
Vi rekommenderar därför er som medlemmar att ta del av materialet och kontakta styrelsen innan stämman ifall ni har några synpunkter, förslag på personer för val eller ifall ni opponerar er mot likvidation av föreningen.

Avslut av föreningen

På årets stämma så kommer vi besluta om likvidation av föreningen. Rent praktiskt så innebär detta följande:

  • Föreningsstämman beslutar formellt om likvidation varefter anmälan görs till bolagsverket och en likvidator utses som övertar ansvaret för föreningen från styrelsen.              
  • Efter en lagstadgad tidsfrist på 6 månader för okända borgenärer så görs en slutredovisning som presenteras av likvidatorn på en sista föreningsstämma i början av 2022. Det är först nu efter slutredovisningen som summan som ska återbetalas till respektive medlem är bestämd.
  • Föreningens kvarvarande likvida medel fördelas därefter mellan medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar.

För att underlätta processen och minimera den debiterade tid som likvidatorn måste spendera så bifogar vi en blankett som vi ber er att fylla i och skicka in till styrelsen –

antingen via post, elektroniskt via mail eller genom att lämna den till någon av styrelsemedlemmarna t.ex. vid föreningsstämman.

Med vänliga hälsningar/

Styrelsen

Status fiberutbyggnad

Affärsverkens utbyggnad av fibernät pågår i och runt Kättilsmåla.

Det har varit en diskussion mellan Affärsverken och Kraftringen angående deras tomrör som finns i området och just nu pågår insamling av tillstånd från markägare så att Affärsverken juridiskt ska kunna ta över dessa tomrör från Kraftringen.

191 av 236 tomtschakter är klara och uppbyggnad av fiber till de olika delområdena har påbörjats.

Installationer i fastigheterna kommer påbörjas under Augusti och fortsätta in i September. Då är tanken att hela projektet är klart och avslutat.

Årsstämma 2020

Måndagen den 22/6 klocka 18:30 så kommer Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening att hålla årstämma. På grund av Covid-19 situationen och gällande restriktioner så kommer årets stämma vara en rent administrativ årsstämma där endast val och beslut enligt föreningens stadgar genomförs.

Någon generell informationsdel om status på Affärsverkens fiberutrullning i området kommer inte att genomföras och istället kommer vi dela den informationen via föreningens hemsida så fort vi får uppdatering från Affärsverken.

Stämman kommer hållas i Kättilsmåla Bygdegård och på grund av införda begränsningar för att minska risken för smittspridning, så kommer antalet närvarande på plats vara mycket begränsat. Styrelsen kommer därför dela allt material inför stämman – agenda, årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens förslag för de beslut och val som skall göras – på föreningens hemsida.

Vi rekommenderar er som medlemmar att ta del av materialet och kontakta styrelsen innan stämman ifall ni har några synpunkter eller andra förslag på personer för val till föreningens olika poster. Vidare rekommenderar vi att endast de som i förväg har meddelat styrelsen om synpunkter eller förslag på ändringar deltar på plats på årsstämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Kättilsmåla Fiber

Val av leverantör

Förra veckan hade styrelsen ett möte med representanter för Affärsverken och IP-Only för att besluta om vem som ska leverera fiber till Kättilsmåla med omnejd. Resultatet av mötet var att Affärsverken och IP-Only bad föreningen att besluta om vilken leverantör som vi förordar. Vi fick även skriftligt löfte att den leverantör som inte väljs, kommer avsluta projektet från sin sida och makulera alla ingångna avtal utan kostnad för den enskilde.

Inför beslutet så har styrelsen tagit hänsyn till de senaste årens erfarenheter och beaktat medlemmarnas synpunkter som delades på föreningens årsstämma i Juni. Vi har även blickat framåt med syfte att välja den leverantör som vi anser bäst kan bevara våra medlemmars intressen vad gäller anläggning och långsiktig drift av fibernät i vårt område. Vi har också prioriterat korta kontaktvägar, transparens och möjlighet att sätta press om det skulle visa sig att projektet även fortsättningsvis inte håller den fart som vi förväntar oss.

Baserat på detta så har vi idag meddelat Affärsverken och IP-Only att föreningen valt Affärsverken som leverantör av fibernät i Kättilsmåla med omnejd.
Bollen ligger alltså nu helt hos Affärsverken för att anlägga fiber i området och vi kommer fortsätta att arbeta för att detta ska ske så skyndsamt som möjligt.

/Styrelsen

Fiber från Affärsverken.

Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet har denna vecka mottagit ett markavtal från Affärsverken avseende anläggning av fiber. Vägsamfälligheten har undertecknat avtalet vilket innebär att vi måste ta ett aktivt beslut angående leverantör av fiber för att undvika att både IP-Only och Affärsverken fortsätter med sina projekt i vårt område, då detta med största sannolikhet innebär att ingen kommer kunna erbjuda fiber till hela området.

Baserat på det faktum att Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet redan tecknat markavtal med Affärsverken så har vi i styrelsen för Kättilsmåla Fiber tagit ett beslut att rekommendera övriga vägsamfälligheter att göra detsamma om så blir aktuellt. Vidare kommer styrelsen att informera IP-Only om vårt beslut och orsaken, samt be dem avsluta projektet i vårt område. För att ytterligare säkerställa att vi inte får dubbla leverantörer i området, så ber vi alla fastighetsägare i området som har tecknat avtal med IP-Only att aktivt säga upp dessa avtal så snart som två år har gått sedan avtalet tecknades. Detta då det utgår en avgift från IP-Only om man avslutar avtalet innan två år har passerat. För de fastighetsägare som nyligen har förnyat sitt avtal med IP-Only så är styrelsens rekommendation att låta avtalet kvarstå utan vidare åtgärd från er sida.

Styrelsen har även varit i kontakt med Affärsverken angående status och plan för området. Affärsverken avser påbörja kundbesök och även schaktning under kommande vecka.

/Styrelsen

Årsmöte och status

Styrelsen hade förra veckan ett statusmöte med IP-Only. Deras projektering för vårt område fortlöper enligt plan. Dom är medvetna om att Affärsverken också planerar för fiber i området och kommer möta representanter för både kommunen och Affärsverken under kommande veckor för att diskutera situationen. Vi har ett nytt statusmöte med IP-Only planerat i slutet av maj.
Styrelsen har ingen ytterligare information om Affärsverkens status för tillfället än att dom har tagit byggbeslut för vårt område och arbetar med projekteringen.

Vi vill även flagga för fiberföreningens årsstämma som kommer hållas den 17/6 kl 18:30 i gymnastiksalen i Kättilsmåla.

/Styrelsen

Teckna avtal med Affärsverken

För en dryg vecka sedan så gick Affärsverken ut med erbjudande om fiber i Kättilsmåla med omnejd. Det innebär att det nu finns två aktörer – Affärsverken och IP-Only – som är intresserade av att anlägga fiber i vårt område. Detta är något som föreningen välkomnar då vi ser detta som en chans att få fiber till byn så snabbt som möjligt.
Affärsverkens tidplan är att påbörja projekteringen och även schaktning under andra kvartalet med målet att alla fastigheter ska vara anslutna och uppkopplade senast första kvartalet 2020 (med reservation för en ev. lång och svår vinter). För att gå vidare med projektet så kräver Affärsverken att minst 50% av fastigheterna i området tecknar sig för fiber senast 1:a April.

Styrelsens rekommendation är därför att alla boende i området – både permanentboende och ägare av fritidshus – tecknar avtal med Affärsverken så fort som möjligt!
Det kan göras genom att skriva under och skicka in den avtalsblankett som skickats ut till de flesta hushåll. Affärsverken har haft lite problem med addresslistorna så om ni bor inom området (se bilden) men inte har fått något avtalsförslag så kan ni kontakta Affärsverken på 0455-783 90 eller fiber@affarsverken.se.
Man kan även gå in på deras hemsida – www.affarsverken.se/fiber – för att teckna avtal. Där finns all information för vårt område – avtalsvillkor, nuvarande anslutningsgrad osv.
Affärsverken kommer även finnas på plats på Bokcaféet i Bygget den 7/3 och 21/3 och då finns det möjlighet att ställa frågor och även teckna avtal.

Ju fortfare vi når 50% (134 fastigheter), desto större är chansen att vi får fiber så fort som möjligt så återigen – vänta inte, utan teckna avtal med Affärsverken omgående!

Affärsverkens område för fiberutbyggnad

Vad gäller IP-Only så kvarstår deras plan att påbörja grävarbetet för fiber under kvartal tre i år. IP-Only arbetar för nävarande med att förbereda upphandling av entreprenör som sedan kommer påbörja projektering av området.

Styrelsens rekommendation till de som redan har tecknat ett avtal med IP-Only – oavsett om du förlängt avtalet eller inte – är att låta avtalet kvarstå och inte säga upp det. Genom att låta avtalet med IP-Only stå kvar samtidigt som vi tecknar avtal med Affärsverken, så skapar vi en konkurrenssituation i området där den aktör som först kommer till skott och börja rulla ut fiber i byn även bli den som ”får” området.
Risken att både Affärsverken och IP-Only kommer anlägga fiber till samma fastigheter ser styrelsen som obefintlig och därmed ser vi ingen risk att man ska behöva betala något vite till IP-Only.

/Styrelsen